Over Change and Church

Het leernetwerk Change and Church start in 2017. Op het gebied van ‘veranderkunde en kerk’ kunnen professionals veel van elkaar leren. Door het leggen en verstevigen van verbindingen en uitwisseling van kennis en ervaring op het vlak van Onderzoek, Onderwijs, Ondersteuning en Ontwikkeling (De Vier O’s) kan er een tussenruimte voor innovatie ontstaan.

Hier verbinden we inzichten uit het gebied van change aan de wereld van church en omgekeerd. Dat doen we niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. Wat we doen moet dienstbaar zijn aan de kerk, zowel op strategisch niveau (landelijk en regionaal) als voor de plaatselijke gemeente.

Achtergrond

We leven in een netwerksamenleving. In plaats van vaste instituten met hiërarchische verhoudingen nemen mensen deel aan het leven in open en los-vaste verbanden. De Protestantse Kerk schrijft daar al over in een nota, Kerk 2025.

Ruimte, transparantie en eenvoud zijn kernwoorden voor een lichtere organisatievorm, die dienstbaar is aan de kern van kerk-zijn.

De Protestantse Kerk in Nederland schetst een periode waarin de kerk ingrijpende veranderingen zal ondergaan. Ruimte is nodig om lucht te geven aan creatieve of noodzakelijke oplossingen die horen bij een plaatselijke situatie.

Innoveren is het nieuwe werkwoord.

Innoveren

Samen leren en ontwikkelen past in de huidige trend van co-creëren. Niet alles eerst helemaal ontwerpen en vastleggen, maar werkenderwijs (incrementeel) ontwikkelen is het devies. Zoeken naar meerdere invalshoeken helpt om niet vast te lopen in dezelfde groef. Een leernetwerk is zo’n ‘lichtere vorm’ die past in deze tijd. Een leernetwerk is flexibel en adaptief. Het concept van een leernetwerk is gebaseerd op een breed gedragen theoretisch kader:

The concept of learning communities draws on a wide body of theory related to learning and sociology. Learning communities have much to recommend them in an increasingly complex world where we cannot expect any one person to have sufficient knowledge and skills to confront the complexities of institutions, our society and individuals and the tasks these face.

Het leernetwerk Chanche and Church brengt nieuwe (wetenschappelijke) inzichten uit de veranderkunde onder de aandacht en helpt deze te vertalen naar de kerkelijke en publieke context. Niet alleen om te signaleren en te onderzoeken, het leernetwerk wil daadwerkelijk inzichten en methodieken vertalen naar en verbinden aan de praktijk.

Leernetwerk

Een leernetwerk is gebaat bij coalities tussen onderwijs, onderzoek en praktijk:

  • Onderzoek
  • Onderwijs
  • Ondersteuning
  • Ontwikkeling

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland gaat het bij de O van onderzoek om de zoektocht naar kennis op de Protestantse Theologische Universiteit. De O van onderwijs gaat over het doorgeven van kennis en ervaring , bijvoorbeeld in de masteropleiding tot gemeentepredikant. Bij de O van ondersteuning gaat om het ondersteunen door middel van expertise van professionals in de praktijk, zoals deze wordt gegeven door de dienstenorganisatie en externe begeleiders. De O van ontwikkeling gaat over de synergie tussen de O’s waardoor er nieuwe inzichten, vormen, producten, diensten ontstaan.

Koers en keuzes

We vinden het belangrijk dat er ook onafhankelijke grensgangers betrokken zijn bij dit leernetwerk. Zij helpen verbindingen leggen en verstevigen, en kunnen helpen om meeropbrengsten te generen, zoals bijvoorbeeld een nieuwe PE-module, een voorzet voor een gastcollege of een methode voor ondersteuning van niet meer vitale gemeenten et cetera.

Actieve medewerking van de verschillende O’s bestaat uit onderzoek doen, meelopen in de praktijk, nieuwe ideeën voorleggen en uitvoeren, verbinding leggen tussen partners uit het leernetwerk en daarbuiten, workshops geven, etc.

Daarnaast vormt zich een reflectieve coalitie die zijn eigen dynamiek heeft en ruimte om verandervraagstukken samen te bespreken (intervisie). Elk half jaar is er een ‘living lab sessie’, waar een grensganger uit de actieve coalitie een vraagstuk inbrengt. Ook partners vanuit de reflectieve coalitie kunnen verandervragen en vindingen inbrengen in het veranderplatform.

Videos

in ontwikkeling

 

Change and Church